Regulamin

Regulamin Scopeout Escape Room Gdynia

REZERWACJA

 1. Aby wziąć udział w Grze niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja.
 2. Wizyta w lokalu bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w Grze.
 3. Rezerwacji można dokonać na stronie scopeout.pl lub telefonicznie pod numerem +48 884 666 987.
 4. W momencie dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
  • nazwę pokoju;
  • datę i godzinę rezerwacji;
  • imię i nazwisko rezerwującego;
  • numer telefonu oraz e-mail kontaktowy;
  • inne ewentualne uwagi.
 5. Po dokonaniu rezerwacji osoba rezerwująca otrzyma potwierdzenie na podany adres email.
 6. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania swoich prawdziwych danych osobowych. W przypadku podania fałszywych danych rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Pracownik Scopeout może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności grupy. Brak kontaktu z grupą może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 9. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do poinformowania Graczy o treści niniejszego Regulaminu.
 10. Rezerwację należy odebrać minimum 10 minut przed jej rozpoczęciem.
 11. W przypadku spóźnienia Graczy pracownik może zdecydować o skróceniu czasu Gry lub anulowaniu rezerwacji.
 12. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa.
 13. Scopeout nie ponosi odpowiedzialności za rezerwacje odwołane z powodu działania siły wyższej lub osób trzecich.
 14. Każdy z Graczy musi mieć ukończone minimum 13 lat. Osoby młodsze mogą wziąć udział w Grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 15. Rezerwację pokoju można odwołać mailowo lub telefonicznie najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować naliczeniem opłaty za przygotowanie pokoju do Gry. Dotyczy to również grup, które zarezerwowały kilka pokoi na raz, a części z nich nie odebrały.

PRZEBIEG GRY

 1. Pojedyncza Gra w jednym pokoju przeznaczona jest dla grupy składającej się z od 2 do 5 osób w pokojach Uprowadzona I, Uprowadzona II oraz Mister Heisenberg. W pokoju Eliksir Trolla Gra przeznaczona jest dla grupy od 2 do 4 osób.
 2. Wejście do pokoju większej liczby osób niż przewiduje Regulamin wymaga uzyskania wcześniejszej zgody obsługi Scopeout.
 3. Gracze zobowiązani są do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w Grze innym Graczom.
 4. W przypadku celowego wpisywania wszystkich możliwych kombinacji cyfr lub symboli do kłódek i zagadek (tzw. “strzelania”) pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zepsucie lub skomplikowanie zabawy Graczom.
 5. W pokojach można używać tylko przedmiotów, które się tam znajdowały. Podczas Gry zakazuje się korzystania z przedmiotów wniesionych przez Graczy.
 6. Po upływie wyznaczonego czasu Gra zostaje przerwana niezależnie od tego czy Gracze rozwiązali wszystkie zagadki.
 7. Nierozwiązanie przez Graczy wszystkich zagadek w pokoju nie uprawnia do obniżenia ceny za Grę.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w Grze. Obsługa ma prawo odmówić udziału w Grze osobom, których zachowanie wskazuje na spożycie tych substancji.
 9. Gracze zobowiązani są do kulturalnego zachowania zarówno w lokalu, jak i na klatce schodowej. Niekulturalne lub agresywne zachowanie nie będzie akceptowane. Obsługa może odmówić udziału w Grze lub wyprosić z lokalu osobę zachowującą się nieodpowiednio.
 10. W lokalu zabronione jest używanie urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, np. telefonów, aparatów, kamer, itp. Niestosowanie się do tego skutkuje wyproszeniem z lokalu lub zakończeniem Gry bez zwrotu pieniędzy. Zarejestrowane nagrania lub obrazy należy niezwłocznie usunąć.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Gracze zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń pracowników Scopeout.
 2. Każdy Gracz bierze udział w rozgrywce na własną odpowiedzialność.
 3. Udział w Grze jest niewskazany dla osób z epilepsją, klaustrofobią, w trakcie leczenia psychiatrycznego czy z chorobami serca.
 4. W trakcie wprowadzenia obsługa przekaże Graczom informację o znaku umownym, który należy wykonać w sytuacjach awaryjnych, jeśli takie nastąpią w trakcie Gry. Wykonanie znaku umownego skutkuje natychmiastowym przerwaniem Gry i otwarciem drzwi pokoju.
 5. Wszelkie sprzęty znajdujące się w lokalu należy wykorzystywać w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.
 6. W budynku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów i wyrobów nikotynowych (w tym papierosów elektronicznych).
 7. W budynku obowiązuje zakaz używania oraz rozniecania ognia.
 8. Zakazuje się wnoszenia ostrych i niebezpiecznych narzędzi do pokoi.
 9. Płyny oraz substancje znajdujące się w pokojach nie nadają się do spożycia.
 10. Zakazuje się demontażu wyposażenia pokoi.
 11. Zagadki są skonstruowane tak, że nie wymagają użycia siły.
 12. Za szkody i straty wyrządzone w lokalu odpowiada Gracz.
 13. Scopeout nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu i osobie z winy Graczy.

PŁATNOŚĆ

 1. Przed rozpoczęciem Gry należy uiścić stosowną opłatę.
 2. Opłata jest naliczana na podstawie liczby Graczy biorących udział w Grze.
 3. Każda osoba wchodząca do pokoju jest Graczem.
 4. Aktualny cennik znajduje się na stronie scopeout.pl oraz w lokalu do wglądu na życzenie Graczy.

VOUCHERY

 1. Voucher można zakupić w siedzibie Scopeout (w formie papierowej) lub mailowo (w wersji elektronicznej gotowej do druku).
 2. Voucher jest ważny 2 miesiące od daty zakupu.
 3. Voucher uprawnia do jednej Gry w Scopeout w pokoju wybranym przez posiadacza vouchera.
 4. Voucher uprawnia do Gry 2-5 osób w pokojach Uprowadzona I, Uprowadzona II, Mr. Heisenberg oraz 2-4 osób w pokoju Eliksir Trolla.
 5. Aby wykorzystać voucher należy dokonać rezerwacji i w uwagach wpisać numer vouchera.
 6. Nie ma możliwości przedłużenia ważności vouchera.
 7. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK GRACZY

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Stanisław Hapka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stanisław Hapka” wykonujący działalność w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 36/5, NIP 5862319541, email: scopeoutgdynia@gmail.com.
 2. Dane osobowe są przetwarzane do celów rezerwacji, obsługi Graczy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych maksymalnie do 5 lat. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 3. Przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Graczom przysługuje prawo dostępu do ich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych nazwa.pl sp. z o.o. w celu przechowywania danych na serwerze.
 5. Jeśli Gracze zdecydują się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia w wyznaczonym do tego miejscu, to jednocześnie zgadzają się na umieszczenie tego zdjęcia na oficjalnych profilach Scopeout, np. na Facebooku, Instagramie, Google +, itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W lokalu wykorzystywany jest monitoring. Nagrania nie zostaną upublicznione ani udostępnione podmiotom trzecim.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.